Proizvodnja smola

Pogon za proizvodnju sintetičkih smola izgrađen 1987.godine sa kapacitetom od 4.000 tona na godišnjem nivou. Postrojenje za sintezu sastoji se od reaktorske jedinice sa pratećom opremom i raspoređena je u proizvodnom objektu prema zahtevima vertikalne tehnologije, po kotama.

 

Na koti 13 nalazi se hladnjak, koš za doziranje čvrstih sirovina i posuda za ksilen. Na koti 8 smešten je reaktor zapremine 16,3 m³ sa priključkom za doziranje tečnih sirovina i priključkom za inertizaciju reaktora. Na reaktor je montirana kolona za refluksno sredstvo koja je povezana sa hladnjakom, sa druge strane reaktor je povezan preko cevi sa dekanterom, posudom za inicijator i posudom za monomere. Pored reaktora postoji slobodan prostor za mogućnost instalacije još jednog reaktora. Na ovoj koti nalazi se sistem ventila za vakumiranje, posuda za vakumiranje kao i ventil za interventno hlađenje.

 

Sekundarna pumpa za termalno ulje, filter i izmenjivač toplote za termalno ulje smešteni su na koti 3. posude za razblaživanje kapaciteta 24,7 m³, posude za otpadnu vodu, vakum posude i vakum pumpa nalaze se na koti 0. Pored ovih posuda na ovoj koti su smešteni i filteri za filtriranje smole. Transport, odmeravanje i doziranje tečnih sirovina vrši se sistemom cevovoda i pumpi.

 

Zagrevanje reaktora omogućava postrojenje za tečni prenosnik toplote (termalno ulje) koje je smešteno u stanici za visoko temperaturni prenos toplote. Hlađenje reaktora vrši se pomoću vode za hlađenje koja dolazi u objekat dovodnim cevovodom iz stanice za rashladnu vodu. U postrojenju se u procesu sinteze koristi EN2 kao inertni gas, koji je smešten u baterijama boca u posebnoj prostoriji gde se nalazi i reducir tabla od koje ide glavni dovod azota u pogon.

 

U pogonu sinteze proizvodi se 6 tipova alkidnih smola : na bazi sojinog i suncokretovog ulja ( S-6501, S-6028), na bazi masnih kiselina ( TG-2701, MK-4801), na bazi lanenog ulja ( L-5401) i na bazi drvnog i lanenog ulja (DL-3501). Postoji i mogućnost proizvodnje poliesterskih smola.

 

Pakovanje gotove smole vrši se u bačve, kontejnere ili autocisterne.